معرفی معاون آموزشی
نام و نام خانوادگی: دکتر سیما رفیعی
سمت: معاون آموزشی دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی/ استادیار
سوابق علمی و پژوهشی:        فارسی     انگلیسی سامانه پژوهان
پست الکترونیک: s.rafiei@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3702   تلفن مستقیم: 33237269
فرم درخواست وقت ملاقات
معاونین آموزشی پبشین