معرفی کارشناس آزمایشگاه


 
نام و نام خانوادگی: زهره موسی خانی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3736