معرفی کارمند کتابخانه
 
نام و نام خانوادگی: عظمت قاسمی آسیابر
سمت: کارمند کتابخانه
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی زبان فارسی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3766