معرفی هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: دکتر هادی مرشدی
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت/ استادیار
سوابق علمی و پژوهشی  /   سامانه پژوهان
لینک سامانه پژوهان
جزوه های آموزشی
پست الکترونیک: hmorshedi@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3738