اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
دکتر رزاق محمودی
رئیس دانشکده
دکتر رزاق محمودی
معاون آموزشی دانشکده
دکتر محمد مهدی امام جمعه
معاون پژوهشی دانشکده
دکتر احمد نیک پی
عضو هیأت علمی
دکتر پیمان قجربیگی
مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی
سعید شهسواری 
عضو هیأت علمی
دکتر حمزه علی جمالی 
مدیر گروه بهداشت محیط
دکتر عیسی محمدی زیدی
مدیر گروه بهداشت عمومی
دکتر سیما رفیعی
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
دکتر مریم جوادی
مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه