اعضای شورای آموزشی دانشکده بهداشت
دکتر رزاق محمودی
رئیس دانشکده
دکتر سیما رفیعی
معاون آموزشی دانشکده
دکتر عیسی محمدی زیدی
مدیر گروه بهداشت عمومی و تحصیلات تکمیلی
دکتر مریم جوادی
مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه
دکتر پیمان قجربیگی
مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دکتر حمزه علی جمالی 
مدیر گروه بهداشت محیط
دکتر سکینه ورمزیار 
مدیر گروه بهداشت حرفه ای