معرفی کارشناس آزمایشگاه
 
نام و نام خانوادگی: شقایق موسوی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3731