معرفی کارشناس تحصیلات تکمیلی
 
نام و نام خانوادگی: خدیجه سلیمانی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس معارف
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3719