دکتر رزاق محمودی
رئیس دانشکده
دکتر سیما رفیعی
معاون آموزشی دانشکده
دکتر محمد مهدی امام جمعه
معاون پژوهشی دانشکده
دکتر عیسی محمدی زیدی
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر احمد نیک پی
عضو هیأت علمی
دکتر حمزه علی جمالی
مدیر گروه بهداشت محیط
سعید شهسواری
عضو هیأت علمی
دکتر پیمان قجربیگی
مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 
دکتر سکینه ورمزیار
مدیر گروه بهداشت حرفه ای 
دکتر مریم جوادی 
مدیر گروه علوم بهداشتی در تغذیه