تاریخچه تاسیس دانشکده بهداشت
 

آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی به موجب مجوز شماره 6322/2/آ مورخ 13/9/74 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در فروردین ماه 1375 فعالیتهای آموزشی خود را با تعداد 350 دانشجو در دو مقطع روزانه و شبانه در 5 رشته تحصیلی در ساختمان دانشکده پرستاری و مامائی آغاز نموده است.

در تاریخ 30/9/79 آموزشکده بهداشت با تأسیس رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و پذیرش 23 نفر دانشجو به دانشکده بهداشت تغییر عنوان داده است.

از سال 1385 تأسیس مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته های بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و بهداشت عمومی و از سال 1386 پذیرش دانشجو در دوره mph و همچنین تأسیس مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت (1385)، علوم بهداشتی در تغذیه (1390)، ایمنی و بهداشت مواد غذایی(1390)، بهداشت محیط ( 1392 ) و بهداشت حرفه ای ( 1393) آموزش بهداشت (1395) صورت گرفت.


جدول پذیرش دانشجو از ابتدای تاسیس دانشکده بهداشت: 
ردیف رشته کاردانی (روزانه) کاردانی (شبانه) کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد
                
1 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - - 1379 - 1385
2 بهداشت حرفه ای 1378 1380 1389 1385 1393
3 بهداشت محیط 1375 1374 1389 1387 1392
4 بهداشت عمومی 1374 1374 1389 1387 -
5 MPH - - - - 1386
6 علوم بهداشتی در تغذیه - - - - 1390
7 بهداشت و ایمنی مواد غذایی - - - - 1390
8 آموزش بهداشت - - - - 1395
 
              
رییس دانشکده معاون آموزشی دانشکده معاون پژوهشی دانشکده معاون اداری مالی دانشکده معاون فرهنگی دانشکده
 
     
نمای ورودی دانشکده سایت دانشکده