معرفی کارشناس آموزش
 
نام و نام خانوادگی: رقیه جهانگیری
سمت: کارشناس آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
مسئولیت: - مسئول رشته بهداشت عمومی
               - مسئول امتحانات
شرح وظایف
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3716