معرفی هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: دکتر عیسی محمدی زیدی
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای آموزش بهداشت/ دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی /  سامانه پژوهان
جزوه های آموزشی    کتاب   مقالات فارسی   مقالات انگلیسی
پست الکترونیک: imohammadi@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3738