معرفی هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: دکتر پیمان قجربیگی
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی بهداشت، ایمنی و کنترل مواد غذایی/ دانشیار
سوابق علمی و پژوهشیسامانه پژوهان
مقالات فارسی          مقالات انگلیسی    کتاب
پست الکترونیک: pqajarbeygi@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: -