معرفی هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: دکتر مریم جوادی
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی علوم تغذیه/ دانشیار
سوابق علمی و پژوهشیسامانه پژوهان
مقالات فارسی   مقالات انگلیسی   جزوه های آموزشی
پست الکترونیک: mjavadi@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3753