معرفی هیأت علمی
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای/ دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
جزوه های آموزشی   کتاب    مقالات فارسی     مقالات انگلیسی
پست الکترونیک: anikpey@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3721