معرفی هیأت علمی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
جزوه های آموزشی   کتاب    مقالات فارسی     مقالات انگلیسی
پست الکترونیک: anikpey@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001  داخلی: 3745