معرفی هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: دکتر علی صفری واریانی
مدرک و رشته تحصیلی/مرتبه علمی: دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای/ دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی  /   سامانه پژوهان
پست الکترونیک: asvariani@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3700