معرفی هیأت علمی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک: asvariani@qums.ac.ir
آدرس: پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
تلفن: 33336001 داخلی: 3700