راهنمای شرکت در جلسه دفاع از عنوان پایان نامه

بهتر است قبل از حضور در جلسه دفاع از عنوان پایان نامه پاسخ های مشخص و واضحی برای سوالات زیر داشته باشید:

این مطالعه به چه سوال پژوهشی جواب خواهد داد؟

آیا عنوان به روشنی نشان دهنده این سوال پژوهشی است؟

ضرورت و اولویت انجام این مطالعه چیست؟

نوآوری مطالعه در چیست؟

نتایج این مطالعه در راستای حل کدام مشکل جامعه خواهد بود.(کاربردی بودن مطالعه)؟

ایا اهداف بصورت مشخص و قابل انجام نوشته شده است؟

آیا روش کار به گونه ای ارائه شده  که فرد دیگری در آن رشته بتواند مطالعه را بدون مشورت با شما انجام دهد؟

علت انتخاب جامعه مورد پژوهش در این مطالعه چیست؟

مبنای طراحی تحقیقی به لحاظ تعداد نمونه، تکرار آزمایشات؟ زمان های انتخاب شده و ... چیست؟

آیا متغیرهای ارائه شده منطبق بر اهداف و فرضیات پژوهش هست؟