پرسش های متداول کتابخانه
تمدید کتب و نشریات و سی دی چند روزه می باشد؟
پاسخ: نشریات و سی دی ها به مدت 2 روز و کتب به مدت 10 روز قابل تمدید می باشند
تمدید کتب چگونه انجام می شود؟
پاسخ: حضوری و در صورت وجود کتاب در قفسه تلفنی نیز انجام می شود.
همزمان چند جلد کتاب می توان امانت گرفت؟
پاسخ: 3 جلد.
جهت عضویت در کتابخانه چه مدارکی لازم است؟
پاسخ: یک قطعه عکس و پر کردن فرم مشخصات.
مدت زمان تعلیق چند روز است و در چه زمانی انجام می شود؟
پاسخ: بیشتر از 3 روز تأخیر و به ازای هر روز 1 روز تعلیق.