پرسش های متداول اداره آموزش

دانشجوی کارشناسی پیوسته هستم می خواهم مرخصی تحصیلی بگیرم، چه کار باید انجام دهم؟

پاسخ: مراجعه به صفحه 3 آیین نامه آموزشی بخش مرخصی تحصیلی

محل کار پدرم معدل سال تحصیلی من را می خواهد، چه کاری باید انجام دهم؟

پاسخ: درخواست خود را با ذکر سال تحصیلی مورد نظر و محل کار پدر به طور دقیق به اداره آموزش دانشکده (مسئول رشته) تحویل دهید. در نهایت نامه از طریق پست به محل کار مورد نظر ارسال می گردد.

تا چند جلسه می توانیم برای هر درس غیبت کنیم و برای موجه کردن غیبت باید به اداره آموزش مراجعه کنیم؟

پاسخ: صفحه 1 آیین نامه آموزشی بخش حضور در جلسات درس. برای موجه کردن غیبت باید به استاد درس مربوطه مراجعه گردد.

می خواهم انتقالی بگیرم، چه زمان و کجا باد مراجعه کنم؟

پاسخ: صفحه 4 آیین نامه آموزشی بخش نقل و انتقال دانشجویان

دانشجوی ناپیوسته هستم تا چند ترم می توانم به عنوان میهمان باشم؟

پاسخ: صفحه 5 آیین نامه آموزشی بخش میهمانی دانشجویان

دانشجوی ناپیوسته هستم برای مرخصی باید چه کار کنم؟

پاسخ: صفحه 3 آیین نامه آموزشی بخش مرخصی تحصیلی

برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل باید چه کار کنم؟

پاسخ: در ابتدا گواهی اشتغال به تحصیل را از مسئول رشته دریافت و بعد از تکمیل اطلاعات آن به مسئول تایپ دبیرخانه تحویل و بعد از طی مراحل اداری (یک روز) در نهایت از دبیرخانه دریافت شود. البته اگر گواهی برای وزارتخانه، سفارتخانه و حوزه نظام وظیفه باید صادر شود، پس از طی مراحل فوق، نامه نهایی از اداره اموزش کل دریافت گردد.