کتابخانه دانشکده بهداشت
* شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه دانشکده : IR 202110001
* ساعت کار کتابخانه : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16:30 و پنجشنبه 8 الی 13

درباره کتابخانه :

 1-تاریخچه کتابخانه :

این کتابخانه از سال 1375 به صورت مشترک با کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شروع به فعالیت نمود و از سال 1380 تا کنون به صورت مستقل به ارائه خدمات پرداخته است.

سیستم نرم افزاری مورد استفاده، نرم افزار پارس اذرخش وسیستم رده بند ی منابع، نظام رده بندی کتابخانه پزشکی کنگره آمریکا (NLM  )میباشد.

سیستم کتابخانه به صورت قفسه باز می باشد و کلیه مراجعان امکان دسترسی مستقیم به داخل مخزن کتابخانه را دارند.

2-بخشهای کتابخانه :  

الف .بخش مجموعه سازی :

در این بخش فرایند مجموعه سازی به صورت زیر انجام می پذیرد:

1-انتخاب منا بع با توجه به درخواستهای  دانشجویان و اعضای هیات علمی           

2- تطبیق درخواستهای واصله با مجموعه موجود در کتابخانه و تعیین اولویت جهت خرید منابع

3- خریداری منابع

4-تثبیت منابع و ارجاع به بخش سازماندهی                                                            

 ب. بخش سازماندهی واماده سازی منابع :
در این بخش فرایند سازماندهی منابع به صورت رایانه ای و با استفاده از نرم افزار پارس آذزخش به صورت زیر انجام می پذیرد:
                                                                          

1-  فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی منابع

2- رده بندی منابع بر اساس نظام رده بندی کتابخانه پزشکی کنگره آمریکا( NLM )

3-آماده سازی منابع جهت ورود به کتابخانه                                                             

ج. بخش گردش و امانت :                                                                                                    

ارائه خدمات امانت، تمدید و رزرو منابع براساس آیین نامه درون کتابخانه در این بخش انجام می پذیرد.